Home Map E-mail
 
Eng |  Հայ |  Türk |  Рус  |  Fr  

Başlangıç
Ana
Misyon
Müdürün sözü
Bize ulaşın
Soykırım öncesi
Ermenistan Tarihi
Resimler
Ermeni Soykırımı
Soykırım Nedir
Ermeni Soykırımı
Kronoloji
Ermeni Soykırım resimleri
100 Fotoğraf hikayesi
Ermeni Soykırım haritası
Kültürel Soykırım
Hatırla
Belgeler
Amerikan
İngiliz
Alman
Rus
Fransız
Avusturyalı
Türk

Araştırmalar
Kaynakça
Kalanların hikâyeleri
Şahitler
Medya
Alıntılar
Genel alıntılar
Tanıma
Ülkeler
Uluslararası örgütler
Taşra yönetimleri
Kamusal dilekçeler
Etkinlikler
Delegasyonlar
Museum G-Brief
Haberler
Konferanslar
Linkler
   Müzesi
Bilgi
Ziyaret
Daimi sergi
Geçici sergi
Online sergi  
Gezici sergi  
Anma Kartları  
   Enstitüsü
Amaçlar
Yayınlar
Bilimsel dergi  
Kütüphane
ESME kolleksiyonu
   Tsitsernakaberd Anıtı
Tanıtım ve tarih
Hatıra Parkı
Anma Günü
 

Armenian General Benevolent Union
All Armenian Fund
Armenian News Agency
armin
armin
armin
armin
arminOnline sergi


BİTMEZ NÜRENBERG. JÖN TÜRK DAVASININ 90LIK OLURd

Jön Türk suçluları
1918’de Mondros Mütarekesin’den sonra Ahmet İzzet paşanın hükümeti Jön Türk rezil olan hükümetisinden kurtarması ve İtilaf devletlerin olasılı baskısını önlemeyi istiyor. Yeni hükümeti Türk savaş şuçlularını ve Ermenilerin tehciri ve katliamını düzenleyen İttihatçı hükümeti liderlerini ve İttihat ve Terakki Merkez Cemiyeti üyesilerini yargılamaya karar almış.
d

“Takvimi-i Vekayi” de 3616
sayısında yayımlayan Trabzon valisi
Cemal Azmi beyin Divan-ı Harb-i Örfi
tarafından idama
mahkum edilmesi kararı

16 Aralık 1918’de kararlarla Batı Ermeniler katliamına ilişkin suçlama sabitleri, şifreli telgrafları, resmi vesikaları, talimatları, emirleri, tanık ifadeleri toplayan sorgu komisyonları (Ankara eski valisi Mazhar bey başkanlığında) oluşturulmuş.

Osmanlı İmparatorluğ'un vilayetleri 10 sorgu mıntakalarını ayırmış. Bütün mıntakalarında savcıları, sorgu yargıçları ve katipleri atandı.

İttihatçı bakanları, liderleri, katipleri valileri, askerleri ve başka memurları tutuklamış.

d

“Takvimi-i Vekayi” de 3540
sayısında yayımlayan 3 ordu Komutanı
Mahmut Kamil Paşanın
10 Temmuz 1915’te
genelgenin takdir eden kopyası
8 Ocak 1919’da İstanbul’da Birirnci, İkinci ve Üçüncü Divan-ı Harb-i Örfi mahkemelerini teşkil edilmiş. Duruşmalarında İttihatçı hükümeti liderlerin, İttihat ve Terakki Merkez Cemiyeti üyesilerin, memurların, Ermeni tehciri yapılan Teşkilat-ı Mahsusa Cemiyeti üyesilerin, Yozgat, Trabzon, Böyükdere ve Harput’un tehcir ve kıyımların örgütçülerin suçları sorguya çekmiş.

Yasaya göre suçluları suçun yerinde yargılanmalı, ama 5 Şubat 1919’da İstanbul Divan-ı Harb-i Örfi mahkemesi tarafından Yozgat tehcir ve kıyımlarına yönelik birinci duruşmada suçluların İstanbul’da yargılaması karar verildi.
d

İsmail Hakki Bey
İngiliz askerlerinden tutuklamış


8 Mart 1919’da Altınıcı Sultan Vahideddinin (1918-1922) özel emriyle İttihat ve Terakki Cemiyeti yöneticileri ve bakanları İstanbul Divan-ı Harb-i Örfi mahkemesinden sorguya çekmiş. 1919’da Büyük vezir Damat paşa tarafından da Jön Türk hükümetin yaptiğı suçları yargılanmış.

27 Nisan 1919’da İstanbulda başlayan İttihat ve Terakki Cemiyeti liderlerin ve bakanların duruşmaları 16 Hazirana kadar (13 davası) sürdü. 11 gıyabında ve 20 mavcut İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri ve eski bakanları sanıklanmış. 28 Mayıs’ta 77 sanığı Türk hapishanesinden ani olarak Britanya Yüksek Komiserliğinden Malta adasıya sürüldü.

d

Talat Paşa, sağında
Maliye Bakanı Cavid Bey
5 Temmuz 1919’da iddianamesi ilan etti. 31 suçludan dördü; İttihat ve Terakki Merkez Cemiyeti başkanı, Dahiliye Bakanı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Büyük veziri Talat paşa, Harbiye Bakanı Enver paşa, Bahriye Bakanı, Suriyedeki 4 ordu komutanı Cemal paşa ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın üyesi, Maarif Bakanı Dr. Nazım gıyaben idama mahkum edildiler. 27 sanıktan çoğu türlü yılları hapsetmesine yargılandı, ve diğer sanıkları da delil yetersizliğinden beraat edildi. İddianamede İngilizlerden Malta’ya sürülmüş suçlularını unutuldu. Sonra onlarından çoğu sürgündan döndü, ve Türkiye Cumhuriyet’te üst görevleri atandı.

21, 23 ve 28 Haziran 1919’da İttihat ve Terakki Cemiyeti katipların, üyelerin ve diğer memurların duruşmaları başladı. 8 Ocak 1920’de iddianamesi ilan etti. 36 sanıktan üçü 10 yılını hapsetmesini, ve diğer sanıkları da ayrı yılları yargılandı.

d

Talat Paşa ve arkadaşları
sürgün senelerinde Hollanda’da
8 Nisan 1919’da Yozgattaki Ermeni katliamların katılanların iddianamesi ilan etti.Yozgat mutasarrıfın vekili ve Boğazlya kaymakamı Kemal bey idama mahkum edildi. Yozgat polis müdürü Tevfik bey 15 yılını angaryaya mahkum edildi. 22 Mayıs 1919’da Trabzon katliamların katılanların iddianamesi ilan etti. 8’den ikisi; Trabzon valisi Cemal Azmi bey İttihat ve Terakki Cemiyeti Trabzon katibi Nayim bey gıyaben idama mahkum edildi, diğerleri ayrı yılları yargılandı. 24 Mayıs 1919’da Böyükderedeki Ermeni ve Rum katliamların örgütçüsülerin mahkumiyet kararı ilan etti. Bütün sanıkları ayrı yılları yargılandılar. 13 Ocak 1921’de Harputtaki Ermeni tehcirin ve katliamların sanıkların iddianamesi ilan etti. İttihat ve Terakki Merkez Cemiyeti üyesi, Teşkilat-ı Mahsusa’nın başkanı Bahaddin Şekir bey gıyaben idama mahkum edildi. İttihat ve Terakki Cemiyeti katibi Nazim bey 15 yılını angaryaya mahkum edildi.

d

Sağdan: Enver paşa, Talat paşa, Halil Menteşe,
Sadrazam Said Halim paşa
Sevr antlaşması maddelerinden biri kıyımlarında katılan suçluların cezalanması hakkındadır. Türk iktidarı İtilaf devletlerinin savaş suçluların cezalandığı hakkını kabul etmiş. Bundan başka onlarından talep eden Osmanlı İmparatorluğu’nda 1 Ağustos 1914’e kadar olan topraklarında katliamlarının katıldığı surumlu suçlularını İtilaf devletlerine vermeye taahhüt edilmiş.

1919-1920y.y. duruşmaların protokolları ve kararları Osmanlı hükümetin resmi gazetesi “Takvimi-i Vekayi”de yayımladı. Başlıklarında “8 Mart 1335’te (1919) Padişahın emriyle Divan-ı Harb-i Örfi mahkemesinin duruşma tutanakları” yazmış. Türk ve Ermeni gazetelerinde de duruşmalar hakkında makaleleri olmuş.

İddianamelerdeki vesikaları, şifreli telgrafları Ermeni tehcirin ve katliamların askeri ya disiplin eylemlerin olmadığı, sınırlı ya yöresel şekilde yapmadığı gösteriyor. Ermeni tehcirin ve katliamların İttihat ve Terakki Merkez Cemiyeti’nden veren talimatlarla ve gizli emirlerle gerçekleştirmiş.

1919-1920y.y. Türk hükümeti tarafından yapılan Jön Türk davaları Osmanlı Türkiyede Ermenilerine karşı örgütleyen ve yapılan soykırımın önemli ve reddetmez fakttır. Bu davaları ve iddianameleri Türk resmi tarihin Ermeni Soykırımı inkar iddialarının çürütüldü.

Bu davaların sırasında yargılayan Jön Türklerden ve memulardan çoğu sonra Türkiye Cumhuriyet’te üst görevleri atanarak Kemal Atatürkün yanına olmuş.
SANIK LİSTESİ

MEHMET TALAT PAŞA 1847-1921

Ermeni Soykırım genel örgütçüsü

İttihat ve Terakki Merkez Cemiyeti başkanı

1913-1917y.y. Dahiliye Bakanı

1917-1918y.y. Osmanlı İmparatorluğu’nun Büyük veziri

1919’da Divan-ı Harb-i Örfi tarafından gıyaben idama mahkum edildi

Mart 1921’de Berlin'de Soğomon Tehleryan’dan öldürülmüş


İSMAİL ENVER PAŞA 1881-1922

Ermeni Soykırım örgütçüsü

İttihat ve Terakki Merkez Cemiyeti üyesi

1914’te Harbiye Bakanı

1919’da Divan-ı Harb-i Örfi tarafından gıyaben idama mahkum edildi

1921’te Merkez Asya’da öldürülmüş


AHMET CEMAL PAŞA 1872-1922

Ermeni Soykırım örgütçüsü

İttihat ve Terakki Merkez Cemiyeti üyesi

1913’te Bahriye Bakanı

1914’te Suriyedeki 4 ordu komutanı

1919’da Divan-ı Harb-i Örfi tarafından gıyaben idama mahkum edildi

Temmuz 1922’de Artaşes Gevorgyan’dan ve Petros Ter Poğosyan’dan öldürülmüş


DR. NAZIM 1872-1926

Ermeni Soykırım örgütçüsü

İttihat ve Terakki Merkez Cemiyeti üyesi, Teşkilat-ı Mahsusa’nın üyesi

1918’de Maarif Bakanı

1919’da Divan-ı Harb-i Örfi tarafından gıyaben idama mahkum edildi

1926’da idam edilmiş

BAHADDİN ŞAKİR 1877-1922

Ermeni Soykırım örgütçüsü

İttihat ve Terakki Merkez Cemiyeti üyesi

Teşkilat-ı Mahsusa’nın başkanı

1919’da Divan-ı Harb-i Örfi tarafından gıyaben idama mahkum edildi

Aralık 1921’de Roma‘da Arşavir Şirakyan’dan öldürülmüş


HALİL MENTEŞE 1874-1948

İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi

1914-1915y.y. Osmanlı Millet Meclisi'nin başkanı

1915’te Devlet Konseyi Başkanı

1915-1917y.y. Dışişleri Bakanı

1919’da Britanya Yüksek Komiserliğinden Malta’ya sürüldü, tutuklu N 2760

1931’den Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin mebusu /İzmir/


MEHMED CAVİD BEY 1875-1926

İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi

1914’te Maliye bakanı

1919’da Divan-ı Harb-i Örfi tarafından gıyaben mahkum edildi /15y. hapsetmesi/

1921’de Londra konferansında Ankara delegasyonu’nun müşavir olmuş


HÜSEYİN RAUF ORBAY 1881-1964

İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi

1918’de Bahriye bakanı

Britanya Yüksek Komiserliğinden Malta’ya sürüldü, tutuklu N 2776

1921-1922y.y. Ankara hükümeti Bahriye bakanı

1922-1923y.y. Ankara hükümeti Başbakanı


FETHİ ALİ OKYAR 1880-1943

İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi, Teşkilat-ı Mahsusa’nın üyesi

1914’te Osmanlı Millet Meclisi'nin mebusu /İstanbul/

Britanya Yüksek Komiserliğinden Malta’ya sürüldü, tutuklu N 2689

1923-1924y.y. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin başkanı

1924-1925y.y. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı


ŞÜKRÜ KAYA 1883-1959

Ermeni tehcirin ve katliamların dolaylı dolaysız katılanı

Göçmenlerin Genel Müdürü

Britanya Yüksek Komiserliğinden Malta’ya sürüldü, tutuklu N 2738

1923’den 3defa Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin mebusu

1924’te Tarım Bakanı


MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA 1881-1957

Ermeni tehcirin ve katliamların dolaylı dolaysız katılanı

1914-1915y.y. Bitlis Valiai, 1915-1917 Halep Valisi

1920’de Britanya Yüksek Komiserliğinden Malta’ya sürüldü, tutuklu N 2800

1924-1934y.y. arasında teklemeyle Maliye Bakanı

1927-1930y.y. Milli Savunma Bakanı

1935-1946y.y. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Başkanı

1938’de Cumhurbaşkanı vekili


MİTHAT ŞÜKRÜ BLEDA 1874-1956

Ermeni tehcirin ve katliamların dolaylı dolaysız katılanı

İttihat ve Terakki Merkez Cemiyeti Genel Sekreteri

1915’te Eğitim Bakanı

1919’da Britanya Yüksek Komiserliğinden Malta’ya sürüldü, tutuklu N 2756

1935-1950y.y. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin mebusu


AHMET MUAMMER BEY /CANKARDEŞ / 1874-1928

Ermeni Soykırımın katılanı

1913-1916y.y. Sivas Valisi

1919’da Britanya Yüksek Komiserliğinden Malta’ya sürüldü, tutuklu N 2719

1922’de Kayseri Mutasarrıfı

1923’te, 1927’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin mebusu /Sivas/


HASAN TAHSİN UZER 1877-1939

Ermeni Soykırımın katılanı

1913-1914y.y. Van Valisi

1914-1916y.y. Erzurum Valisi

1920’de Britanya Yüksek Komiserliğinden Malta’ya sürüldü, tutuklu N 2774

1921’de İzmir, 1925’te Ardahan, 1927’de Erzurum ve 1933’te Konya mebusu


SABİT BEY SAĞIROĞLU 1881-1960

/Kemahlı Sahirzade Sabit Bey/

Ermeni Soykırımın katılanı

1914’te, 1916’da Harput Valisi

1919’da Britanya Yüksek Komiserliğinden Malta’ya sürüldü, tutuklu N 2686

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin mebusu


CEVDET BEY /BELBEZ/

Ermeni Soykırımın katılanı

Van Valisi

Britanya Yüksek Komiserliğinden Malta’ya sürüldü, tutuklu N 2690


MUSA HİLMİ DEMOKAN 1865-1929

1915’te Kırşehir Mutasarrıfı

Britanya Yüksek Komiserliğinden Malta’ya sürüldü, tutuklu N 2712


ZİYA GÖKALP 1876-1924

İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi

Yazar, Türkçülüğün idiolojinin kurucusularından biri

1912’de Osmanlı Millet Meclisi'nin mebusu

1915’te İstanbul Ünisersitesi Sosoloji Profesörü

1919’da Britanya Yüksek Komiserliğinden Malta’ya sürüldü, tutuklu N 2759

1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin mebusu /Diyarbakır/


HÜSEYİN CAHİT YALÇIN 1875-1957

İttihat ve Terakki cemiyeti üyesi

Yazar, gazeteci ve siyaset adamı /"Tanin" gazetesinin editörü/

Osmanlı Millet Meclisi'nin mebusu

1919’da Britanya Yüksek Komiserliğinden Malta’ya sürüldü, tutuklu N 2675

1948’de “Ulus” gazetesinin editörü

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin mebusu /1939’da İstanbul, 1950’de Kars/


MUSTAFA REŞAT MİMAROĞLU 1882-1953

1915’te İstanbul Kısmi Siyasi Polis Müdürü

1920’de Britanya Yüksek Komiserliğinden Malta’ya sürüldü, tutuklu N 2798

1934’te Şura-yı Devlet reisi

1939’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin mebusu


SÜLEYMAN FAİK PAŞA 1886 – ?

11 Kolordu Komutanı

1915-1916y.y. Harput Vali Vekili ve Harput’taki bölüklerin Komutanı

Harput Askere Alma Komisiyonu Başkanı

1920’de Britanya Yüksek Komiserliğinden Malta’ya sürüldü, tutuklu N 2807


SÜLEYMAN NECAMİ BEY /SELMAN/ 1871-1943

1914-1916y.y. Samsun Mutasarrıfı

1916-1918y.y. Sivas Valisi

1920’de Britanya Yüksek Komiserliğinden Malta’ya sürüldü, tutuklu N 2812

1923’te Kastamonu Valisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin mebusu /Samsun/


ARİF FEVZİ PİRİNÇÇİOĞLU 1878-1933

Osmanlı Millet Meclisi'nin mebusu /Diyarbakır/

1919’da Britanya Yüksek Komiserliğinden Malta’ya sürüldü, tutuklu N 2743

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin mebusu /Diyarbakır/


ALİ İHSAN SABİS PAŞA 1882-1957

6 Ordu Komutanı

1915-1918y.y. Kafkas ve Irak cephelerinde bulundu

1920’de Britanya Yüksek Komiserliğinden Malta’ya sürüldü, tutuklu N 2667

1921’de 1 Ordu Komutanı


KARA VASIF 1872-1931

İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi

Asker ve siyaset adamı

1920’de Britanya Yüksek Komiserliğinden Malta’ya sürüldü, tutuklu N ----

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin mebusu /Sivas/


MUSTAFA KEMAL BEY 1868 – 1926

/Kara Kemal/

İttihat ve Terakki Merkez Cemiyeti üyesi

İaşe Bakanı

Britanya Yüksek Komiserliğinden Malta’ya sürüldü, tutuklu N 2761


ALİ MÜNİF BEY YEĞENA 1847 -1951

İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi

1915-1916y.y. Lüban Valisi

1916-1918y.y. Nafıa Bakanı

1919’da Britanya Yüksek Komiserliğinden Malta’ya sürüldü, tutuklu N 2762

Adana Belediye başkanı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin mebusu /Mersin, Adana/


SÜLEYMAN NUMAN PAŞA 1868 – 1925

İttihat ve Terakki Merkez Cemiyeti üyesi

General, Ordu Tıbbi hizmetlerinin başı

Britanya Yüksek Komiserliğinden Malta’ya sürüldü, tutuklu N 2732


AHMET FAYIK ERNER

1914-1915y.y. Bağdat Vali yardımcısı

1916-1918y.y. İstanbul Polis müdürü

1919’da Britanya Yüksek Komiserliğinden Malta’ya sürüldü, tutuklu N 2724


HACI İLYAS SAMİ BEY /MUŞ/ ?-1945

Osmanlı Millet Meclisi'nin mebusu /Muş/

1920’de Britanya Yüksek Komiserliğinden Malta’ya sürüldü, tutuklu N 2810

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin mebusu /Muş, Bitlis/


ALİ CENANİ BEY

İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi

Osmanlı Millet Meclisi'nin mebusu / Halep/

1920’de Britanya Yüksek Komiserliğinden Malta’ya sürüldü, tutuklu N 2805

1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin mebusu

1924-1926y.y. Ticaret Bakanı
Divan-ı Harb-i Örfi tarafından gıyaben mahkum edilen sanıkları:

1. Talat paşa - Dahiliye Bakanı, Büyük veziri (1917-1918)
2. Enver paşa - Harbiye Bakanı
3. Cemal paşa - Bahriye Bakanı
4. Bahaddin Şakir- İttihat ve Terakki Merkez Cemiyeti üyesi, Teşkilat-ı Mahsusa’nın başkanı
5. Dr. Nazım- İttihat ve Terakki Merkez Cemiyeti üyesi, Teşkilat-ı Mahsusa’nın üyesi
6. Cavid bey- Maliye Bakanı
7. Süleyman Elbistani bey – Tarım ve Ticaret Bakanı (1915-1917)
8. Mustafa Şerif bey - Tarım ve Ticaret Bakanı (1917-1918)
9. Oskan efendi – Post ve Telgraf bakanı (1914-1917)
10. Dr. Rozuhi efendi - İttihat ve Terakki Merkez Cemiyeti üyesi
11. Aziz effendi – Kamu Güvenlik bakanı, Teşkilat-ı Mahsusa’nın üyesi


Mahkemede bulunan sanıkları:

1. Said Halim paşa – Büyük vezir (1913-1916)
2. Mithat Şükri bey - İttihat ve Terakki Merkez Cemiyeti Genel Sekreteri
3. Ahmet Cevad bey – İstanbul Merkez komutanı, Teşkilat-ı Mahsusa’nın üyesi
4. Atif bey –Ankara mebusu, Teşkilat-ı Mahsusa’nın üyesi
5. Zia Gökalp - İttihat ve Terakki Merkez Cemiyeti üyesi
6. Küçük Talat bey - İttihat ve Terakki Merkez Cemiyeti üyesi
7. Riza bey - İttihat ve Terakki Merkez Cemiyeti üyesi, Teşkilat-ı Mahsusa’nın üyesi
8. İbrahim bey - Osmanlı Millet Meclisi'nin başkanı
9. Hayri efendi- Şeyh-ul İslam
10. Musa Kazim effendi - Şeyh-ul İslam
11. Halil efendi – Adalet ve Dışişleri Bakanı, Teşkilat-ı Mahsusa’nın üyesi
12. Ahmet Nesmi bey - Dışişleri Bakanı (1917-1918)
13. İsmail Canpolad bey - Dahiliye Bakanı(1917-1918)
14. Abbas Halil paşa - Nafıa Bakanı (1915-1917)
15. 15.Ali Münif bey- Nafıa Bakanı (1917-1918)
16. Şükri bey – Maarif bakanı, Teşkilat-ı Mahsusa’nın üyesi
17. Kemal bey - İaşe Bakanı, İttihat ve Terakki Merkez Cemiyeti üyesi
18. Hüseyn Haşim bey - Post ve Telgraf bakanı (1917-1918)
19. Rifat bey – Osmanlı Millet Meclisi'nin başkanı
20. Mahmet Esad efendi - Şeyh-ul İslam


Follow usDONATE

DonateforAGMI
TO KEEP THE MEMORY OF THE ARMENIAN GENOCIDE ALIVE

Special Projects Implemented by the Armenian Genocide Museum-Institute Foundation
“AGMI” foundation
8/8 Tsitsernakaberd highway
0028, Yerevan, RA
Tel.: +374 39 09 81
    2007-2020 © Soykırım Müzesi     e-posta : info@genocide-museum.am