Home Map E-mail
 
Eng |  Հայ |  Türk |  Рус |  Fr  

Հիմնական էջ
Գլխավոր
Պատվիրակություններ
Կայքի քարտեզ
Հետադարձ կապ
Կապ մեզ հետ
Հղումներ
Նախօրեին
Հայոց պատմություն
Լուսանկարներ
Մտավորականներ
Հայոց Եղեռնը
Ցեղասպանություն
Հայոց Եղեռնը
Ժամանակագրություն
Լուսանկարներ
100 պատմություններ
Քարտեզագրում
Մշակութային եղեռն
Հիշի՛ր
Վավերագրեր
Ամերիկյան
Անգլիական
Գերմանական
Ռուսական
Ֆրանսիական
Ավստրիական
Թուրքական

Հետազոտում
Մատենագիտություն
Վերապրողներ
Ականատեսներ
Միսիոներներ
Մամուլ
Մեջբերումներ
Դասախոսություններ
Ճանաչում
Պետություններ
Կազմակերպություններ
Տեղական
Արձագանք
Առաքելություն
Տնօրենի ուղերձը
Մամլո հաղորդագրություն
Էլ.թերթ
Հոդվածներ
Հարցազրույցներ
Նորություններ
Գիտաժողովներ
Միջոցառումներ ՀՑԹԻ-ում
Գրքի տարի 
Լեմկինի կրթաթոշակ 
Կրթաթոշակառուները 
   Թանգարան
Թանգարանի մասին
Այցելություն
Մշտական ցուցադրություն
Ժամանակավոր
Օն լայն  
Հիշատակի բացիկներ  
   Ինստիտուտ
Գործունեությունը
Հրատարակություններ
ՀՑԹԻ հանդեսներ  
Գրադարան
ՀՑԹԻ հավաքածուները
   Եղեռնի հուշահամալիր
Պատմությունը
Լուսանկարներ
Հիշատակի օր
ՀՑԹԻ հիմնադրամ
 

Armenian General Benevolent Union
All Armenian Fund
Armenian News Agency
armin
armin
armin
Ցեղասպանագիտական հանդեսakhtamar

ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի հրատարակում է «Ցեղասպանագիտական հանդես» գիտական պարբերականը: Հաջորդաբար թողարկվող այս հանդեսը թեմատիկ առումով անդրադառնում է բացառապես ցեղասպանագիտությանը՝ ներառելով ցեղասպանության աղբյուրագիտություն, պատմություն, պատմագրություն, համեմատական և թեմային առնչվող մյուս ասպեկտների ուսումնասիրություններ:

Հուշագիր հեղինակին

1. Հոդվածների ներկայացման կարգը

Հոդվածները պետք է ներկայացվեն word տեքստային խմբագրիչի 2007 տարբերակով: Էլեկտրոնային տարբերակը կարելի է ներկայացնել կրիչով կամ ուղարկել handes@genocide-museum.am էլեկտրոնային հասցեին:

Հոդվածները պետք է ունենան կուռ կառուցվածք՝ նախաբան, բուն տեքստ (ցանկալի է ենթավերնագրերով), եզրակացություն, բանալի - բառերը, հեղինակների մասին տեղեկությունները, անգլերեն և ռուսերեն ամփոփում: Օտար լեզուներով հոդվածները պետք է ունենան հայերեն անփոփում:

Աշխատանքները պետք է ունենան թեմայի արդիականություն և լինեն խնամքով խմբագրված և առանց տողադարձերի: Այն հոդվածները, որոնք նախկինում հրատարակվել են կամ ներկայացվել են այլ հրատարակություններում, չեն կարող ընդգրկվել «Ցեղասպանագիտական հանդեսում»:

Հոդվածները խմբագրվելու են «Ցեղասպանագիտական հանդեսի» խմբագրական մոտեցումներին համապատասխան կամ կարող են մերժվել ընդունել տպագրության, եթե չեն համապատասխանում խմբագրության կողմից սահմանված չափանիշներին:


2. Լեզուն, ուղղագրությունը և քերականությունը

• Մեկից մինչև տասը թվերը գրել տառերով, իսկ մնացածները` թվերով:

• Ամսաթվերը և տարեթվերը գրել հետևյալ կերպ՝ դեկտեմբեր 21; 1915; 1894-96; 1900-ականներ:

• Եթե հապավումն ընդգրկված է հոդվածի մեջ և օգտագործված է առաջին անգամ, անհրաժեշտ է փակագծերում տալ ամբողջ անվանումը [օրինակ, ՄԱԿ («Միություն և առաջադիմություն կուսակցություն»)]:

• Որևէ օտար բառ, որը հայտնի չէ լայն հասարակական շերտերին, անհրաժեշտ է շեղատառ գրել:


3. Հոդվածի ձևաչափը

• Վերնագիրը գրել մեծատառերով և կենտրոնում

• Բոլոր հոդվածները ներկայացվում են Sylfaen (նաև ռուսերենը և անգլերենը) տառատեսակով, 12 տառաչափով (ներառյալ վերնագիրը, իսկ հղումները՝ 10), միջտողային հեռավորությունը` 2:

• Երկար մեջբերումները (ավելի քան չորս տող) ներկայացվում են տեքստում, առանձին հատվածով, 10 տառաչափով, առանց չակերտների:


4. Հղումներ

Հղումները պետք է համարակալվեն սկզբից մինչև վերջ: Անկախ լեզվից յուրաքանչյուր աղբյուր, եթե շարունակաբար հղվում է մեկից ավելի անգամ, ապա սկսած երկրորդ հղումից պետք է օգտագործվի`

Նույն տեղում: - (եթե էջը նույնն է)
Նույն տեղում, էջ 55: - (եթե էջը փոխվում է)

Ա. Գրքեր (մենագրություններ կամ համահեղինակությամբ աշխատություններ)

1. Ընդհանուր: Հղումները պետք է պարունակեն հրատարակության ամբողջական տվյալները (հեղինակի ազգանուն, հեղինակի անուն կամ անվան սկզբնատառ, վերնագիր, հրատարակության քաղաք(ներ), հրատարակիչ (պարտադիր), տարեթիվ): Բոլոր գրքերի, վերնագրերը գրել շեղատառ: Յուրաքանչյուր լեզվով գիրքը հղելիս «էջ» բառը կամ այլ լեզուներով դրա կրճատ տաբերակը օգտագործել տվյալ լեզվով (նաև այն դեպքերում, երբ վերնագրից առաջ օգտագործվում է «Տե՛ս» բառը): Օր.՝

Հայերեն` էջ
Ռուսերեն` с.
Ֆրանսերեն և անգլերեն` p.
Գերմաներեն և թուրքերեն` S. (մեծատառ)

Թորոսյան Սարգիս, Դարդանելից մինչև Պաղեստին, Երևան, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2013, էջ 55:
Тунян Валерий, Россия и Армянский вопрос, Ереван, Музей-институт Геноцида армян, 1998, с. 55.
Dadrian V., The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus, Providence - Oxford: Berghahn Books, 1995, p. 55.

Անգլերեն վերնագրերի բոլոր բառերը (բացառությամբ նախդիրների, հոդերի կամ շաղկապների) գրել մեծատառ:

2. Բազմակի հղումներ (Ոչ շարունակական): Եթե նույն հոդվածում գիրքը հղվում է մեկից ավելի անգամ, ապա սկսած երկրորդ հղումից (ոչ շարունակաբար) և անկախ լեզվից պետք է օգտագործվի` «նշվ. աշխ.» հայերեն կրճատված արտահայտությունը (շեղատառ), օր.՝

Թորոսյան Սարգիս, նշվ. աշխ., էջ 55:
Тунян Валерий, նշվ. աշխ., էջ 55:
Dadrian V., նշվ. աշխ., էջ 55:

Եթե միևնույն հոդվածում առկա են որևէ հեղինակի մեկից ավելի աշխատություն, բազմակի հղելու դեպքում, անկախ այն փաստից, թե այդ աշխատությունները գիրք են, թե հոդված, սկսած երկրորդ ոչ շարունակական հղման դեպքից, պետք է նշվի միայն հեղինակի ազգանունը, անունը, գրքի կամ հոդվածի շեղատառ վերնագիրը (կարճ վերնագրերի դեպքում) կամ վերնագրի առաջին մի քանի բառը (երկար վերնագրի դեպքում), իսկ «էջ» բառը օգտագործել տվյալ լեզվով (անկախ «Տե՛ս» բառի կիրառությունից): Օր.՝

Թորոսյան Սարգիս, Դարդանելից մինչև Պաղեստին, էջ 55:
Тунян Валерий, Россия и Армянский вопрос, с. 55.
Dadrian V., The History of the Armenian Genocide, p. 55.

3. Բազմակի հղումներ (շարունակական): Նույն գիրքը երկրորդ անգամ շարունակաբար հղելիս, անկախ հղվող աղբյուրի լեզվից, պետք է օգտագործել «Նույն տեղում» (եթե էջը նույնն է) կամ «Նույն տեղում, էջ 55» (եթե էջը փոխվում է): Օր.՝

Թորոսյան Սարգիս, Դարդանելից մինչև Պաղեստին, Երևան, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2013, էջ 55:
Նույն տեղում: Թորոսյան Սարգիս, Դարդանելից մինչև Պաղեստին, Երևան, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2013, էջ 55:
Նույն տեղում, էջ 57: Тунян Валерий, Россия и Армянский вопрос, Ереван, Музей-институт Геноцида армян, 1998, с. 55.
Նույն տեղում: Тунян Валерий, Россия и Армянский вопрос, Ереван, Музей-институт Геноцида армян, 1998, с. 55.
Նույն տեղում, էջ 57:


Բ. Ժողովածուներ

Ընդհանուր: Ժողովածուները պետք է հղվեն` նշելով հեղինակի ազգանունը, հեղինակի անունը կամ անվան սկզբնատառը, հոդվածի կամ գլխի վերնագիրը, ամբողջ ժողովածուի վերնագիրը, խմբագիր (խմբագրեր), հրատարակության քաղաք(ներ), հրատարակիչ (պարտադիր), տարեթիվ): Օր.`

Dadrian Vahakn, “Ottoman Archives and Denial of the Armenian Genocide,” In The Armenian Genocide: History, Politics, Ethics, edited by Richard G. Hovannisian, New York: St. Martin’s Press, 1992, pp. 280-310. (կամ կոնկրետ էջը)
Սվազլյան Վերժինե, «Հայոց ցեղասպանությունը ըստ ականատես վերապրողների վկայությունների», Հայոց Մեծ եղեռն 90; հոդվածների ժողովածու, Երևան, Երևանի համլսարանի հրատ., 2005, էջ 471-509: (կամ կոնկրետ էջը)
Манукян С, "Наказание за верность". От Эрзурумского конгресса до Сарыкамышского сражения", Первая мировая война: взгляд спустя столетие: доклады и выступления участников V Международной научно-практической конференции, Москва: Изд-во МНЭПУ, 2016, с. 648-660. (կամ կոնկրետ էջը)

Բազմակի հղումներ ( շարունակական և ոչ շարունակական): Ժողովածուները հղելիս հիմնականում պետք է հետևել այն նույն կանոններին, որոնք նշված են գրքերի դեպքում:

Գ. Հոդվածներ

Հոդվածներ հղելիս հանդեսի անվանումը պետք է գրել շեղատառ, իսկ հոդվածի վերնագիրը չակերտների մեջ, օր.՝
Դեմոյան Հայկ, «Սպորտը, սկաուտական շարժումը և ազգայնական մրցակցությունն Օսմանյան կայսրությունում XX դարի սկզբին», Ցեղասպանագիտական հանդես, N2, 2014, էջ 9-23: (կամ կոնկրետ էջը)
Adalian R. P., “Comparative Policy and Differential Practice in the Treatment of Minorities in Wartime: the United States Archival Evidence on the Armenians and Greeks in the Ottoman Empire,” Journal of Genocide Research 3(1) (2001), p. 35.

Բազմակի հղումներ ( շարունակական և ոչ շարունակական): Ժողովածուները հղելիս հիմնականում պետք է հետևել այն նույն կանոններին, որոնք նշված են գրքերի դեպքում:

Դ. Մամուլ

Մամուլի բոլոր տեսակի պարբերաբար թողարկվող միավորների անվանումները պետք է լինեն չակերտների մեջ: Անկախ հղվող միավորի հրատարակման հաճախականությունից` եթե հայտնի է հրատարակության ամսաթիվը, անպայման նշել այն: Օր.`
«Բյուզանդիոն», 1909, 8 մայիսի:
Եթե հայտնի չէ ամսաթիվը, անպայման նշել ամիսը կամ համարը: Երկար հոդվածների դեպքում նաև էջը:
«Մեղու», 1862, թիվ 169, էջ 170:

Ե. Համացանց

Համացանցային նյութերը հղելիս` գրել հեղինակի ազգանունը, անունը կամ անվան սկզբնատառը (եթե նշված է), նյութի վերնագիրը (եթե նշված է), ապա նաև համացանցային հասցեն: Փակագծում նշել նյութից օգտվելու ամսաթիվը: Օր.`
Դեմոյան Հ., ՀՑԹԻ-ի տնօրեն Հայկ Դեմոյանի պատասխանը Էրդողանի հայտարարությանը. – http://www.genocide-museum.am/arm/23.04.2014rem.php#sthash.hrXfZq5P.dpuf
(դիտվել է` 05.04.2017):
Սերբիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Իվան Մրկիչը այցելեց Ծիծեռնակաբերդ. – http://www.genocide-museum.am/arm/10.03.2014.php#sthash.ebydru1C.dpuf (դիտվել է` 05.04.2017):
The Ten Stages of Genocide by Dr. Gregory Stanton. – http://www.genocidewatch.org/genocide/tenstagesofgenocide.html (դիտվել է` 05.04.2017):


5. Հեղինակային իրավունք

• Հրատարակված նյութերի հեղինակային իրավունքը պատկանում է «Ցեղասպանագիտական հանդեսին»:


Այստեղ կարող եք ծանոթանալ Ցեղասպանագիտական հանդեսի հատորներին:ՀԵՏԵՎԵ՝Ք ՄԵԶՎԻՐՏՈՒԱԼ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

ԼԵՄԿԻՆԻ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ

Lemkin
ՀՑԹԻ ՄԵԿՆԱՐԿՈՒՄ Է
2018Թ. ՌԱՖԱՅԵԼ ԼԵՄԿԻՆԻ
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԸ

ՀԱՏՈՒԿ ՆԱԽԱԳԻԾ

100photo
100 ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ


ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

brand book
Ժամանակավոր ցուցադրություններ՝ Հայոց ցեղասպանության թեմայով
Հայոց ցեղասպանության թեմային նվիրված տարբեր խորագրերով ժամանակավոր ցուցադրությունները շահեկանորեն կնպաստեն հայկական ու միջազգային լսարաններում սույն թեման խոր և հանգամանալի ներկայացնելուն, կծառայեն կրթադաստիարակչական նպատակների:

ՀԻՇԻ՛Ր

remember
Միքայել Ֆրենկյուլյան, սովորել է Ամերիկայի Օբերլին քոլեջում: Եղել է Սեբաստիայի Ամերիկյան քոլեջի պրոֆեսոր: 1915 թ. ձերբակալվել է, այնուհետև սպանվել: Հայոց ցեղասպանության զոհ:

Հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրության միջազգային հանդես  

Հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրության միջազգային հանդես

«ՀՑԹԻ» հիմնադրամ
ՀՀ, Երևան 0028
Ծիծեռնակաբերդի խճուղի, 8/8
Հեռ.: +374 10 390981
    2007-2018 © Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ     Էլ.հասցե: info@genocide-museum.am